แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 28 กุมภาพันธ์ 2024


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีว […]