แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 27 กันยายน 2022


ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจัดทำช้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการสำรวจครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (รายที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง