แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 5 เมษายน 2022


ประกาศกรมป่าไม้

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)เรื่อง ผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต


ประกาศกรมป่าไม้

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) เรื่อง ผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต


ประกาศกรมป่าไม้

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) เรื่อง ผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการบำาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต