หนังสือเวียน ปี 58


ปี 58

  • เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) (ทส 1600.9/20793 ลว. 9 ธันวาคม 2558) (เอกสารแนบ)
  • เรื่อง กำหนดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 (ทส1600.9/20509 ลว.2 ธันวาคม 2258)