จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559


ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ ทส 1600.9/74/59 ลว. 1 มิ.ย. 2559         >>Download<<

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ ทส 1600.9/70/59 ลว. 18 พ.ค. 2559      >>Download<<

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ ทส 1600.9/50/59 ลว. 21 มี.ค. 2559      >>Download<<

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ ทส 1600.9/44/59 ลว. 8 มี.ค. 2559        >>Download<<

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ ทส 1600.9/40/59 ลว. 24 ก.พ. 2559     >>Download<<

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ ทส 1600.9/38/59 ลว. 18 ก.พ. 2559      >>Download<<

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ ทส 1600.9/27/58 ลว. 14 ต.ค. 2558      >>Download<<

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ ทส 1600.9/23/58 ลว. 30 พ.ย. 2558     >>Download<<

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ ทส 1600.9/21/58 ลว. 18 พ.ย. 2558      >>Download<<

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ ทส 1600.9/8/58 ลว. 27 ต.ค. 2558        >>Download<<

ใบสั่งจ้าง ที่ ทส 1600.9/2/58 ลว. 9 ต.ค. 2558                      >>Download<<