ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ


ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 59
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 58
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 57
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 56
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 55
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 54
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 53
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 52
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 51
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 50
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 49