การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559


การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม
►  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน) >>Download<<

► คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ของกลุ่มพัฒาระบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 >>Download<<

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมป่าไม้ (รอบ 9 เดือน) >>Download<<

►  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 >>Download<<

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้
►  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน) >>Download<<
►  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 9 เดือน) >>Download<<
►  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 6 เดือน) >>Download<<
►  รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 >>Download<<