แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ


ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประจำเดือน กันยายน 2562

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ประจำเดือนเมษายน 2562

ประจำเดือน มีนาคม 2562

 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบกระทบสิง่แวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงินงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.2) อ่านเพิ่มเติม…
 • ขอแก้ไขแผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปม.2) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และกิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อจัดเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ อ่านเพิ่มเติม…
 • ขอแก้ไขแผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปม.2) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานแลพแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 (เบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน มกราคม 2562

 • ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (แบบสรุป ปม.1/1-ปม.1/2 และแบบสรุป ปม.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครื่อข่ายแบบบูรณาการ อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั้งยืน) อ่านเพิ่มเติม…
 • สำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาตร์จัดระบบอนุรักษ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติม…
 • สำนักจัดการป่าชุมชนขอสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม…
 • ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  อ่านเพิ่มเติม… 405
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ สจป.8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสวนป่าภาครัฐ จำนวน 4 กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมส่งเสริมป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปม.1-2) กิจกรรมหลักบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย (กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย) อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมเพาะกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมเพาะกล้าไม้พยูงและไม้มีค่าเพื่อการอนุรักษ์ อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่ประชารัฐ อ่านเพิ่มเติม…
 • การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรมมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครื่อข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตตรกรรม อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้โตเร็ว อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (แบบสรุป ปม.1/1-ปมใ.1/2 และสรุปแบบ ปม.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัด 9 จินกรรม อ่านเพิ่มเติม…