แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มิถุนายน 2019


คลินิกป่าชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562นายกมล นวลใย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานการประชุม คลินิกป่าชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข […]


พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนส่งเสร […]


แจ้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายกมล นวลใน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุม หารือและแจ้งแนวทางปฏิบัติ […]


ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำ […]


ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 , 2

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายกมล นวลใย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผอ.ส่วนจัดการที่ดิ […]


ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด ท้องที่จังหวัดเลย

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 (เวลา 13.00 น.)นายกมล นวลใย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินตามนโยบาย/ข้อสั […]


ร่วมประชุมติดตาม การปฎิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ ของ กอ.รมน.ภาค 2 ในพื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00 น.) นายกมล นวลใย ผอ.สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ได้เข้าร่วมประชุม ติดตาม การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ ของ กอ.รมน.ภาค 2 […]


ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.7 (ผาขาว)

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วยนายจีรศักดิ์ ปุญญพิทักษ์ ผอ.ส่วนป้องกั […]


ผอ.สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ตรวจเยี่ยมศูนย์ป่าไม้หนองคาย

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ พวงจำปี ผู้อำนวยการส่วนอ […]