ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริ
และกิจการพิเศษ

ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่นๆ ให้สำเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายของโครงการฯ
2.ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหารที่มาร่วม
รับเสด็จฯ
3.ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูล ในการตรวจติดตามงานของ องคมาตรี หน่วยราชการในพระองค์ 904 สำนักงาน กปร. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานอื่นๆที่มาตรวจติดตามงาน ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดำริในพื้นที่
4.ประสานการตรวจสอบฏีกาที่ประชาชนขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยให้พิจารณาตามหลักวิชาการด้านการป่าไม้ และ
พิจารณาถึงผลกระทบในเชิงบวกและลบ เสนอกรมป่าไม้
5.ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย