ข่าวสารศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้

รายงานสรุปผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ-ระบบรับเรื่องร้องเรียนกรมป่าไม้

แจ้งเบาะแส/รับเรื่องร้องเรียน

ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ-ระบบรับเรื่องร้องเรียนกรมป่าไม้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมป่าไม้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมป่าไม้

ระบบรับเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้

แจ้งเบาะแส/รับเรื่องร้องเรียน

ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้

ระบบรับเรื่องร้องเรียน MNRE e-Petition ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แจ้งเบาะแส/รับเรื่องร้องเรียน

ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน MNRE e-Petition ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แอพพลิเคชั่นระบบรับเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ (Forest4thai)

แจ้งเบาะแส/รับเรื่องร้องเรียน

ผ่านแอพพลิเคชั่นระบบรับเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ (Forest4thai)

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ Read more

การให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทางการดำเนินการระบบจัดการเรื่องร้องเรียน แก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ Read more

ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ประกาศกรมป่าไม้  เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ Read more