ติดต่อหน่วยงาน


ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายใน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้
เลขที่ 232 หมู่ที่ 7 ถนนอุดร-เลย บ้านหนองแซง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
http://www.forest.go.th/udonthani6/
E-Mail Address : [email protected]
 
หน่วยงานภายในโทรศัพท์โทรสาร อีเมล์
1ส่วนอำนวยการ0-4212-5073-4 ต่อ 1010-4212-5080[email protected]
1.1ฝ่ายบริหารทั่วไปต่อ 101  
1.2ฝ่ายการเงินและบัญชีต่อ 121  
1.3ฝ่ายแผนงานและงบประมาณต่อ 101   
 
2ส่วนส่งเสริมการการป่าไม้0-4212-5073-4 ต่อ 1020-4212-5080  
2.1ฝ่ายบริหารทั่วไปต่อ 102   
2.2ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่าต่อ 102   
2.3ฝ่ายเพาะชำกล้าไม้ต่อ 102   
3ส่วนป่าชุมชน 0-4212-5073-4 ต่อ 105 0-4212-5080  
3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  ต่อ 105
3.2ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ต่อ 105   
3.3ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ต่อ 105   
4ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต่อ 123
089-710-7434
 0-4212-5080  
    
5ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้0-4212-5073-4 ต่อ 1040-4212-5080  
5.1ฝ่ายบริหารทั่วไปต่อ 104   
5.2ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ ต่อ 104 [email protected] 
5.3ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ ต่อ 104   
5.4ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ ต่อ 104   
5.5ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติต่อ 104   
6ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า0-4212-5073-4
ต่อ 103
0-4212-5080[email protected] 
6.1ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 103   
3.2ฝ่ายควบคุมไฟป่า ต่อ 103   
   
5ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี0-4222-1779 ต่อ 101   
6ศูนย์ป่าไม้เลย0-4281-1112
081-974-2232
   
7ศูนย์ป่าไม้หนองคาย0-4241-2143  0-4241-2143  
8ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู0-4231-1555   
9ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ081-974-9379