ติดต่อหน่วยงาน


ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายใน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้
เลขที่ 232 หมู่ที่ 7 ถนนอุดร-เลย บ้านหนองแซง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
http://www.forest.go.th/udonthani6/
E-Mail Address : [email protected]
ดับ หน่วยงานภายใน โทรศัพท์ โทรสาร  อีเมล์
1 ส่วนอำนวยการ 0-4212-5073-4 ต่อ 101 0-4212-5080 [email protected]
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 101
1.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี ต่อ 121
1.3 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ต่อ 101
1.4 งานสารสนเทศ ต่อ 123
089-710-7434
[email protected]
[email protected]
2 ส่วนส่งเสริมการการป่าไม้ 0-4212-5073-4 ต่อ 102 0-4212-5080
2.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 102
2.2 ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า ต่อ 102
2.3 ฝ่ายเพาะชำกล้าไม้ ต่อ 102
2.4 ฝ่ายป่าชุมชน  0-4212-5073-4 ต่อ 105  0-4212-5080
2.5 ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  ต่อ 105
2.6 ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ต่อ 105
2.7 ฝ่ายโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 0-4212-5073-4 ต่อ 106 0-4212-5080
2.8 ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ต่อ 123
089-710-7434
 0-4212-5080
2.9 สถานีเพาะชำกล้าไม้ อ.สังคม จ.หนองคาย  08-7422-1066
2.10 สวนป่าดงน้อย-ปากปวน 087-238-6776
3 ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 0-4212-5073-4 ต่อ 104 0-4212-5080
3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 104
3.2 ฝ่ายกำหนดเขตที่ิดินป่าไม้  ต่อ 104 [email protected]
3.3 ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้  ต่อ 104
3.4 ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้  ต่อ 104
3.5 ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ต่อ 104
3.6 ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 0-4212-5073-4
ต่อ 103
0-4212-5080 [email protected]
3.7 ฝ่ายบริหารทั่วไป  ต่อ 103
3.8 ฝ่ายควบคุมไฟป่า  ต่อ 103
4 ส่วนวิชาการและกฎหมาย ต่อ 103
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  ต่อ 103
4.2 ฝ่ายวิชาการป่าไม้  ต่อ 103
4.3 ฝ่ายกฎหมาย ต่อ 103
 
5 ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 0-4222-1779 ต่อ 101
6 ศูนย์ป่าไม้เลย 0-4281-1112
081-974-2232
7 ศูนย์ป่าไม้หนองคาย 0-4241-2143   0-4241-2143
8 ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 0-4231-1555
9 ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ 081-974-9379