ติดต่อขอรับกล้าไม้…


การติดต่อขอรับกล้าไม้หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้

 

1.  ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง  (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)
2.  ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่
3.  ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้
โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
4.  ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,500 ต้น/ปี หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 1,500 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ
5.  ศาสนสถาน หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนทั่วไป ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน 10,000 ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 10,000 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

หลักฐานการขอรับกาล้าไม้

1.  บัตรประชาชน
2.  ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

การพิจารณา

1.  หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก
2.  เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ ปริมาณกล้าไม้ที่มี
และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

หมายเหตุ

หน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่
50 – 1,000  กล้า และมากกว่า  1,000  กล้า ขึ้นไป  ในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  2  ของผู้มาขอรับกล้าไม้
ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2552

 
       


สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสถานี : นายสุทธิศักดิ์ สุขเกื้อ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
สถานที่ตั้ง : บ้านเก่าน้อย  หมู่ 7  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4212-5073-4 ต่อ 102, 08-6355-2979
อีเมล์ : –
แผนที่ : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี ->>>Map
ข้อมูลทั่วไป : เพิ่มเติม…
บัญชีกล้าไม้ : กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย
หัวหน้าสถานี : นายเอนก  สุขสวัสดิ์  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
สถานที่ตั้ง : บ้านนาน้ำมัน  หมู่ 3  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1708-4814
อีเมล์ : [email protected]
แผนที่ : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย ->>>Map
ข้อมูลทั่วไป : เพิ่มเติม… 
บัญชีกล้าไม้ : กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย
หัวหน้าสถานี : นางสาวกมลวรรณ อุมะมานิต  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง : หมู่ 3  ตำบลหาดคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000
หมายเลขโทรศัพท์ : .08-7165-5383
อีเมล์ : –
แผนที่ : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย ->>>Map
ข้อมูลทั่วไป : เพิ่มเติม…
บัญชีกล้าไม้ : กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าสถานี : นายเดชา ภูบัวเพชร  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง : หมู่ 3  ตำบลบ้านขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  39000
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1057-7419
อีเมล์ : –
แผนที่ : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู ->>>Map 
ข้อมูลทั่วไป : เพิ่มเติม…
บัญชีกล้าไม้ : กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าสถานี : นางสาวยุลี มีวงษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง : บ้านแสงอรุณ  หมู่ 7  ตำบลศรีชมภู  อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  38170
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-014-4881
อีเมล์ :
แผนที่ : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ ->>>Map
ข้อมูลทั่วไป : เพิ่มเติม… 
บัญชีกล้าไม้ :
กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
:
กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


สถานีเพาะชำกล้าไม้อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
หัวหน้าสถานี : นายกิตติกร สิงตะนะ  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง : บ้านผาตั้ง  หมู่ 1  ตำบลผาตั้ง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย  43160
หมายเลขโทรศัพท์ : 064-307-1155
อีเมล์ :
แผนที่ : สถานีเพาะชำกล้าไม้อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ->>>Map
ข้อมูลทั่วไป : เพิ่มเติม… 
บัญชีกล้าไม้ :
กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


สวนป่าดงน้อย – ปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
หัวหน้าสวนป่า : นายสุรพล  จิตต์ดำรงค์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
สถานที่ตั้ง : 238 หมู่ 8  บ้านดงน้อย  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  42130
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-7238-6776
อีเมล์ :
แผนที่ : สวนป่าดงน้อย – ปากปวน  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ->>>Map 
ข้อมูลทั่วไป : เพิ่มเติม… 
บัญชีกล้าไม้ :
กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
: กล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559