VDO สจป.ที่ 4 (ตาก)


ประมวลภาพกิจกรรม มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560                                 
          ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2559                    ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559                    ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559

          ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2559                  ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2559