หนังสือเวียนเดือน เมษายน พ.ศ. 2561


หนังสือเวียน วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือรายงานผลโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท
แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมณตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการตามมติการพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผุ้ว่าราชการจังหวัด ผุ้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่ 1-4/2560
สรุปการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือเวียน วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

แผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567)
สรุปประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ภาคกลาง
สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G ครบรอบ 1 ปี
สรุปการประชุมปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Pragram)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการที่อยู่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญขวนส่งข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเซียแปซิฟิก (APSCO)

หนังสือเวียน วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลเพื่อการบริหารและการพัฒนาพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จุลสาร “ก.พ.ค. News”
ขอส่งจุลสารส่วนเสริมสร้างวินัย
ขอส่งรายงานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล (GCC Direct Line)

หนังสือเวียน วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
บัญชีนวัตกรรมไทย
ซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
เลื่อนกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแนวทางและมาตราการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
ข้อหารือการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาในการดำเนินงานด้านการเพาะชำกล้าไม้
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ

หนังสือเวียน วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ

หนังสือเวียน วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมงานขององค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการคัดเลือกโครงการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2560
แจ้งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตั้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรับไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลึน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 ครั้งที่ 2
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2560
สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

หนังสือเวียน วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอส่งบันทึกสั่งการรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรอบแนวทางการตรวจราชการ ภายใต้แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดอุบลราชธานี

หนังสือเวียน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ซ้อมความเข้าใจกรณีเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
กำหนดให้คลีนิคทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ 
รับโอนข้าราชการ
ขอรับการสนับสนุนข้าราชการช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี งานด้านพัสดุ
ส่งสำเนาหนังสือ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อม

หนังสือเวียน วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของกรมป่าไม้เพื่อเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษา 2019 Landmark Scholarship Program
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรของกรมป่าไม้เพื่อเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษา
ขอเชิญร่วมงานมรดกความทรงจำแห่งโลก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร

หนังสือเวียน วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

ขอให้ดำเนินการเชิญ Admin กลางของรัฐบาลเข้ากลุ่มหน่วยงานตามโครงการ GCC Line Direct
Annoucement of APFNet Workshop on Forest Rehabilitation and Management
APFNet Sholarship program call for application
การกำหนดรหัสพยัญชนะ เลขที่หนังสือออก และชื่อย่อ ของส่วนราชการในสังกัด สป.ทส.
การจ้างและแต่งตั้งบุคคลในโครงการพัฒนาและดำเนินการเกณฑ์และตัวชีวัดการจัดการ
การประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคม
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ขอเชิญชวนอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 5 
ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
พิจารณาส่งผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรพลังงานงานผู้บริหาร (Executive Energy Program) รุ่นที่ 4
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความรู้หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้