หนังสือเวียน เดือน เมษายน 2560


new9รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
new9ขอส่งสำเนาหนังสือ
new9ขอส่งสำเนาหนังสือ
new9ขอส่งสำเนาหนังสือ
new9ขอส่งสำเนาหนังสือ
new9ขอส่งสำเนาหนังสือ
new9เลื่อนข้าราชการ
new9กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
new9แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
new9แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานในการขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
new9การแต่งตั้งข้าราชการ
new9แจ้งตำแหน่งว่างของสำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
new9รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ย.ป.ทส.)
new9ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
new9แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
new9ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
new9ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 (ครั้งที่ 1)
new9รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดตาก
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และร่วมฟังการบรรยายจากศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศนศิลป์) ประจำปี พ.ศ. 2549, รุกขกรผู้มีประสบการณ์  ความเชียวชาญด้านการดูแลต้นไม้ใหญ่
ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 และราชการที่ 9
ขอเชิญเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์งาน “วิธีไทยชายแดนใต้ กินดี  อยู่ได้ เข้าใจกัน
(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์  ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง  รุ่นที่ 19
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
การพิจารณากำหนด “วันอนุรักษ์ควายไทย”
ขอรับบริจาคงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการต่อเติมศาลาการเปรียญ และรางวัลสอยดาวการกุศล
ขอเรียญเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู็ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. 2559-2562 และอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแห่งองค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ครั้งที่ 1/2560
ขอเรียนเชิญสมัครใช้บริการ “กรุงไทยพร้อมเพย์” พร้อมรับโปรโมชั่น SMS Alert จ่าย 1 เดือน ใช้ได้นาน 4 เดือน
การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560”
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “กฎและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2”
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี
แนวปฏิบัติในการใช้ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4
ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่  พระพุทธรูปบูชา  พระพุทธชินราช (จำลอง)
แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงงานบริการของกรมป่าไม้ เพื่อยกระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
การรับบริจาคโลหิต  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนาวยการสภากาชาดไทย
ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ขอแจ้งรหัสกิจกรรมหลักเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และรหัสงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2560