หนังสือเวียน เดือน สิงหาคม 2560


การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการประชุม the 20 th Meeting of the ASEAN Working Group on Forest Product Development (AWG-FPD), the 18 th International Seminar on Current International Issues Affecting Forestry and Forest Products, and 20 th Meeting of the ASEAN Senior Officials on Forestry, 23-29 July 2017, Putrajaya, Malaysia
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ “ผู้หญิงเก่ง ปี-2561”
ขอเชิญข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาค เรื่อง “เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจ รุ่นที่ 8 : วิเคราะห์เศรษฐกิจและนโยบายอย่างไร…ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ยุค Thailand 4.0”
ขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามมัคคีเพื่อโครงการทำบุญสร้างป่า ปลูกโลกดีงาม
ขอเชิญร่วมทำบุญวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนงานตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสำนักตรวจและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ปละอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
ขอส่งบัญชีนวัตกรรมไทย
ประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ขอส่งสำเนาหนังสือ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ และรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนดมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัิติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน”
ขอเชิญร่วมประชุม THAILAND CUALITY CONFERENCE AND THE 18 TH Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17
การถวายพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่าไม้
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พุทธศักราช 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัิติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
ขอเชิญร่วมทำในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แจ้งเลขที่หนังสือออก ที่อยู่ และหมายโทรศัพท์/โทรสาร ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ขอส่งสำเนาคำสั่ง
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
แต่งตั้งให้ข้าราชการให้รักษาราชการแทน
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ร่างพระราชบัยญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ…….และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่…..) พ.ศ……..
ขอให้เร่งรัดการขอรับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ) และเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใรพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรหลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและหารบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS”
แจ้งตำแหน่งว่างของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
ขอส่งสำเนาหนังสือ
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ช่วยแจกซองผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัด สำนักจัดการทรัพยาการป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ (เพิ่มเติม)
ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตาก ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 (แผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ (Project Steering Committee) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและคณะทำงานโครงการพัฒนาและดำเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน