หนังสือเวียน เดือน สิงหาคม 2559


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 25591148820182(2)
ขอความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการใช้ผ้าไหมไทย ผ้าไทย และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมไทย ผ้าไทย1148820182(2)
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 25591148820182(2)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 25601148820182(2)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร ทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันการศึกษา1148820182(2)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ย้ายข้าราชการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9
ขอให้มอบหายกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจในการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกืจกรรม ท02 (กิจกรรมรณรงค์การใช้ผ้าไทย กิจกรรมร้าน 0 บาท
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหใม่ของห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่อง เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจ
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
การขยายระยะเวลาพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2559
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2559
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติฯ
การถวายผ้าพระกระฐินพระราชทานประจำปี 2559
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมบุญโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายสักการะแด่พระองค์
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
การถวายผ้าพระกระฐินพระราชทานประจำปี 2559
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจ
รายงานผลการสนับสนุนกาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนนพิการและทุกคนในสังคม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
ขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ขอประชาสัมพันธ์โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)1148820182(2)
แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ1148820182(2)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 25401148820182(2)