หนังสือเวียนเดือน พฤศจิกายน 2560


หนังสือเวียน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 1-รุ่นที่3
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลังหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1-รุ่นที่3
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
การรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ 2561

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

แจ้งกำหนดการรับสมัครเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินภายนอก/ภายใน 
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Thai e-Commerce Week 2017
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
ขอเรียนเชิญให้การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
ขอนำส่งจดหมายข่าวปิดทอง ฉบับที่ 40
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

รายงานการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)   
แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมป่าไม้
การปรังปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ประชุมในระดับชาติขององค์กรชุมชนตำบลปี 2560
รายงานการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจัดทำข้อมูลเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ของกรมป่าไม้

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

แผนการลดกระดาษของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดตาก
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการจัดการผลกระทบทางลบของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนตุลาคม 2560
ขอความร่วมมือเผยแรพ่องค์ความรู้ผ่าน Facebook ชื่อ Page มหาดไทย Knowledge Management
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 137-134 เมกะเฮฉิรตซ์ (MHz) (ฉบับที่ 2 )

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

การกำหนเลขที่หนังสืออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรูความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2561
แต่งตั้งคณะทำงานจัดฝึกอบรม การพัฒนาศักยภยภาพบุคคลากร รุ่นที่ 3 หลักสูตร รุกขกร รุ่นที่ 4 
แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่น 5

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร ด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน” และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรม
ขอเชิญประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Instisuste of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ครั้งที่ 2/2560

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
ขอส่งสำเนาหนังสือ
การแต่งตั้งข้าราชการ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่ กทม. ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41
การเสนอโครงการที่ต้องอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 33 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
ขอส่งวารสารจดดหมายข่าวสำนักงานปลัดสำนักนายกระรัฐมนตรีและการกระจายอำนาจ