หนังสือเวียนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561


หนังสือเวียน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผุ้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หนังสือเวียน วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง การทำแผนที่ด้วยโดรน
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน
ขอความอนุเคราะห์ทำบุญผ้าป่า โครงการปันทรัพย์คนละนิด ให้ชีวิตแก่น้องนันทบุรีฯ
แก้ไขกำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกทุนวิจัย UNESCO Keizo Research Fellowships Progmme ประจำปี 2561

หนังสือเวียน วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจักรยาน เขื่อนภูมิพลภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนถนนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

หนังสือเวียน วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) และกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตมพระราชบัญญัติวิยัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดนครปฐม
สรุปการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราช อาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1
ยกเลิกการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ ปี 2560-2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปเป้นประธานในพิธีเปิดโครง การประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

หนังสือเวียน วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ขอส่งสำเนาแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร พ.ศ. 2560-2564
การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
ขอส่งสรุปผลการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง
ขยายเวลาการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

หนังสือเวียน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผลการเลือกตั้งผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการ กสจ.ชุดที่11
เลื่อนข้าราชการ
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ขอส่งสำเนาหนังสือ
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ขอส่งสำเนาหนังสือ
รายชื่อผุ้ผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14
รายชื่อราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับกี่ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง ในกรมป่าไม้
ขอมอบหนังสือ
ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนมิถุนายน 2561

หนังสือเวียน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ทำบุญผ้าป่า โครงการปันทรัพย์คนละนิดให้ชีวติแก่น้องนันทบุรีฯ
ทุนรัฐบาลอินเดียภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan
ขอมอบหนังสือ
ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนมิถุนายน 2561

หนังสือเวียน วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด-No-Plastic-Cap-Seal
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ

หนังสือเวียน วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนสิงหาคม 2561
การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

หนังสือเวียน วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)
เชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันดีเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มกำลังคนคุณภาพ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนน้ำดื่ม โอท็อบไลฟ์ไตล์ (OTOP LIFESITYLE)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

หนังสือเวียน วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์
ขอความร่วมมืิอตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและมีผู้ส่วนได้ที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เผยแพร่รายงานงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตาก

หนังสือเวียน วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561
การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุรวุฒิ
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้
การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย