หนังสือเวียนเดือน มกราคม 2560


การแต่งตั้งข้าราชการ11488201822
ผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานแผ่นดินสมเด็จพระนเราศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2560
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
ขอส่งข่าวสารสิ่งแวดล้อมที่ 12
ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560
ขอขอบคุณในการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษ “โรงเรียนสถานสอนภาษา เอ ยู เอ และไทวัสดุ เพื่อสมาชิก กบข.”
โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
กำหนดเลขที่หนังสือออกของสำนัการอนุญาต (เพิ่มเติม)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพ-เมียนมา ครั้งที่ 18
การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (12 กันยายน 2558-12 กันยายน 2559)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงโฆษกสำนักงาน ก.พ.ร.
การฝึกอบรมและสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559
จดหมายข่าว TEFSO ฉบับที่ 4
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาวิจัย PUB Overseas Seed Fund Water Technologies ของสิงคโปร์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับผู้นำในประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ปีที่ 5 สาขา สิ่งแวดล้อม
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เพิ่มเติม และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เพิ่มเติม