หนังสือเวียนเดือน พฤษภาคม 2561


หนังสือเวียน วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หนังสือเวียน วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การกำหนดแบบรายงานความเป็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ
บัญชีนวัตกรรมไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกส่รประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา
การตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4
การใช้ที่ราชพัสดุ

หนังสือเวียน วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ก้าวสู่องค์์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 5
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น
ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในสวนธรรมสวนะ
ขอเชิญชวนเข้างามสัมมนาและศึกษาดูงาน 9 อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร กฎหมายและระเบียบสำหรับงานคลัง รุ่นที่ 7
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้

หนังสือเวียน วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณและการคลัง การบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง.” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “กลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

หนังสือเวียน วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบสยการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม หรือแคปซีล (Cap Seal)
ขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษา

หนังสือเวียน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมป่าไม้ ตามเกณฑ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น (ชั้นสูง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยการกลุ่มลูกค้าข้าราชการสายการบินนกแอร์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดี่เด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักอำนวยการ

หนังสือเวียน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2561

หนังสือเวียน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service OSS) จังหวัดตาก

หนังสือเวียน วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุุศลฯ ประจำปี 2561
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้
การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล(ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือเวียน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ครั้งที่ 4
ขอส่งข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12