หนังสือเวียนเดือน พฤศจิกายน 2559


ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมลงนามถวายอาลัย (ออนไลท์) พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทางเว็บไซต์จังหวัดตาก www.tak.go.th11488201822
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น11488201822
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดตาก
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย
แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัดิการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2559
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยมีส่วนร่วมของประชาชน
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ ประจำปี 2560
ขอเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
การดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครับ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต
การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพทีมสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์
เชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุน
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยาธรรมสำหรับข้าราชการ
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเวทีคุณธรรมและความโป่งใสเพื่อองค์กรภาครัฐ
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการตามกฎหมายอื่นเข้ารับการเลือกสรรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
ขอส่งรายงานที่ประชุมเร่งรัดการจัดโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเรียกขานชื่อสำนักงานอัยการจังหวัดจังหวัดแม่สอด
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของสภพัฒนาการเมือง
การจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายงานสรุปผลการทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน และแผนงานบูรณาการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มารตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ประธานองคมนตรี
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เศรษฐกิจดำจิทัลสำหรับผู้บริหารnew9
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้นักบินnew9
ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน และปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืชnew9
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่องnew9
แจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน
ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการปัจจุบัน
แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559
แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดตาก
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณคณะทำงานเร่งรัดติดตามฯ พ.ศ. 2560 จังหวัดตาก
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
การสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบแสดงความประสงค์ของสมาชิกในการใช้บริการต่างๆ ของ กบข.
แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบแสดงความประสงค์ของสมาชิกในการใช้บริการต่างๆ ของ กบข.
ปรับปรุงโครงการสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักรับรองการป่าไม้
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
การปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
ขอแจ้งรายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พ.ศ. 2559
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2559
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปลื่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2559
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินมหากุศลสามัคคี EAU สืบสานงานพระศาสนา
การประกาศเกียรติคุณผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้
หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2560
การส่งผลงานด้านการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมในการใช้โอกาสจากประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมพิธูีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
ขอความร่วมมือเผยแพร่ปประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง 1586
ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรการบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 4