หนังสือเวียนเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560


หนังสือเวียนเดือน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และมอบหมายเขตตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รับผิดชอบnew9
ขอความอนเคราะห์ของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561new9
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยnew9
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมnew9
แจ้งเตือนการระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์new9
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เพชรจรัสแสง บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมป่าไม้new9
ขอรับการสนับสนุนเงินหรือสิ่งของในการจัดงานสักการะพระแม่ย่า และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561new9

หนังสือเวียนเดือน วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การพิจารณา Factual Presentation ความตกลงการค้าเสรี ระหว่างญี่ปุ่นและมองโกเลียnew9
ขอส่งสำเนาหนังสือnew9
ขอส่งสำเนาหนังสือnew9
ขอส่งสำเนาหนังสือnew9
ขอส่งสำเนาหนังสือnew9

หนังสือเวียนเดือน วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง(บงส.)
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ OCSC International Education Expo 2017
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏฺบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ของกรมป่าไม้
ขอจัดส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนธันวาคม 2560

หนังสือเวียนเดือน วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การสมัครเข้ารับเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่าไม้
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำหรับปีการศึกษา 2561
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO)
คุณพ่อเอื้อม แกล้วทนงค์ บิดาของ นางพรรณี ถ่องจำเนียร พนักงานธุรการ ส3 ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ สำนักการอนุญาต ถึงแก่กรรม

หนังสือเวียนเดือน วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้ (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์การจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 10 วาระ
การเปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเข้าร่วมในคณะกรรมการร่วมทางวิทยาศาสตร์และนโยบาย (science-Policy Interface)
ขอความอนุเคราะห์ในการประสาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
แจ้งกำหนดแผนงานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ “โครงการก้าวคนละก้าว”
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนธันวาคม 2560

หนังสือเวียนเดือน วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

การประชุมวิชาการ เทคโนโนยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ “สำหรับนักบริหารระดับสูง”
โครงการจัดกิจกรรมระดุมเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติและมรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่
โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้ (เพิ่มเติม)

หนังสือเวียนเดือน วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกันยายน 2560
สรุปประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (สล.นพช.) ครั้งที่ 1/2560
นโยบายการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการ “การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
แผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือเวียนเดือน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานผลการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและประกาศฯ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 22
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

หนังสือเวียนเดือน วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมป่าไม้
รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา “Sustainable Development and Management of Bamboo and Rattan Resources for the Belt and Road Countries” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการประชุมขับเคลื่อนมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศครั้งที่ 3/2560
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 34 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

หนังสือเวียนเดือน วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แนวทางบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกนายทุนบุกรุกปลูกยางพารา

หนังสือเวียนเดือน วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนตุลาคม 2560
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

หนังสือเวียนเดือน วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา “การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 3- รุ่นที่ 6
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการเงินการคลังและการบัญชี
ให้ขาราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

หนังสือเวียนเดือน วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Greenery Planning and Biodiverity Conservation
ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตร์ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2560
ขอประชาสัมพันธ์และขออนุญาติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโตรงการสัมมนาสัญจรเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ กลุ่มจังหวัดตาก