หนังสือเวียนเดือน ธันวาคม 2559


ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต11488201822
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้11488201822
เลื่อนข้าราชการ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสีของโรงเรียน
การจัดกิจกรรมในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2559-2560
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ระดับการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ระดับของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ(ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญ)และประเภททั่วไปวันที่ 1 ตุลาคม 2559
แจ้งตำแหน่งว่าง
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโคงการ
ระเบียนว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559
ขอส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษเยื่อเวียนใหม่
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนงบปนะมาณรายจ่ายเพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2
มอบหนังสือ การทรงงานของพ่อในความทรงจำ โดย ปราโมทย์  ไม้กลัด และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมสั่งจอง เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและถวายความอาลัย รายได้ช่วยเหลือสัตว์และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเงินกองทุนในการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน
ขอความอุปถัมภ์ร่วมปิดทองหลังพระสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา และบูรณะห้องน้ำเก่าและสร้างใหม่เพื่อน้อมถวายเป็นราชกุศลองค์พ่อหลวงของเราชาวไทย
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaothong University) ประจำปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การศึกษาสหวิทยาการด้านการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0” สำหรับบุคลากรภาครัฐ
การดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2560
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2559
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการมาปฏิบัติงานราชการ
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
แจ้งตำแหน่งว่าง
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ที่มีต่อองค์กรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๙
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์(โควต้าพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖o
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ
เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เพิ่มเติม และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี