หนังสือเวียนเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก11488201822
ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรสาร11488201822
ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี11488201822
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี11488201822
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี11488201822
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะทำงานด้านนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้
ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2560
การจัดสรรทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2560
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานผู้แต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนธันวาคม 2560
แต่งตั้งที่ปรึกษากรมป่าไม้
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตร Forest-based Eco-Turism Management in Thailand
การรับเปิดรับบุคลากรเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในระบบโควตา ปีการศึกษา 2560
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang TechnologicalUniversity : NTU) ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเทคโลยีภูมิสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2560
ขอรับการสนับสนุนเงินหรือสิ่งของในการจัดงานสักการะพระแม่ย่า และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560
ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรสาร
ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการการประสานงานรวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 6 เดือนที่สอง เมษายน-ตุลาคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ขอรับการสนับสนุนทุนทรัพย์ทาสีอุโบสถ
ขอแนะนำและเชิญชวน เยี่ยมชมสวนพฤกษ์ศาสตร์
การเข้าร่วมทดลองใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่านและการฟังของสถาบันการต่างประเทศเทวะศ์วโรปการ
แจ้งกำหนดแผนงานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
การเบิกค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และรับสมาชิกเพิ่ม “โครงการประกันชีวิตกลุ่มแบบสมัครใจ (LGV)”
ขอขอบคุณ
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระเบียบการเงินการคลังและการบัญชี
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยงที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เกาะพะงัน-เกาะเต่า
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัยบบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
แก้ไขข้อความในประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศ
ขอบคุณการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือกิจการให้จังหวัดตากและเหล่ากาชาดจังหวัด
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลี่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการและการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากหมวดรายจ่ายงบลงทุน
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2559