หนังสือเวียนเดือน กันยายน 2559


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชลประทนโลก ครั้งที่ 21148820182(2)
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ1148820182(2)
ขอเชิญร่วมทำบุญมหากุศลถวายผ้าพระกฐินมหาสามัคคีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 25591148820182(2)
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง1148820182(2)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ1148820182(2)
ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ ดอกแก้กัลยา1148820182(2)
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี 25591148820182(2)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 25591148820182(2)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินสามาัคคีกรมประมง ประจำปี 25591148820182(2)
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี 25591148820182(2)
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
กำหนดเลขหนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทศักราช 2559
ผลการประกวดคำขวัญ หัวข้อ ป่าไม้ของเรา (Forest is ours)
ขอบคุณในการสนับสนุนการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรับธรรมนูญ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ขอเขิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2559
ขอเชิญผู้จิตศัทธาร่วมบริจาคเงินและรับพระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะและอาชีพ 5 หลักสูตร
เชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ขอความร่วมมือท่านในการพิจารณาคสามพร้อมของหน่วยงานในการร่วมโครงการพันธมิตรวิทยากร
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลช่องทางการติดต่อของสมาชิก กบข.ในหน่วยงาน
แนทวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
จุลสาร ใต้ร่มพระบารมี ฉบับประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2559
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2016
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2559
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนร่วมทำบุญ จัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา
ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2559
ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 ของกระทราวงการท่องเที่ยว
ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
เหรียญกษาปที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานพัสดุ
หลักเกณฑ์ฯตำแหน่งนิติกร-พ.ต.ก.
แก้ไของค์ประกอบฯ-ประเมินผลงาน
รายชื่อผู้ได้รับการประเมินฯลฯ-สูงขึ้น
การแต่งตั้งข้าราชการ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม-3-ฝ่าย
ผลการสำรวจความคิดเห็นฯ-ต่อรายการ-คืนความสุขให้คนในชาติ-เมื่อวันที่-22-เมษายน-2559 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพชช.
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ-เรื่อง-การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของเครือข่า