หนังสือเวียนเดือนมีนาคม 2559


กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่าไม้1148820182(2)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม1148820182(2)
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี1148820182(2)
งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 25591148820182(2)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกและเปิดรับสมัครตามโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท1148820182(2)
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน
โครงการศึกษาดูงานการจัดการอุทยานแห่งชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซ๊ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพื่อไปศุกษาวิชา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2559
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการศึกษา
ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักจัดงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
อเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสรณ์ 200 ปี รัชกาลที่ 4
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 88 รูป
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนการศึกษา APFNet Scholarship Program 2016
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ
กำหนดการตวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 3 เดือน
ขอนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกับการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงสำหรับการพัฒนาผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2559
ขอเชิญสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิต คนตาบอด
นำเสนอการให้บริการพิเศษ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม