หนังสือเวียนเดือนมกราคม 2559


การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 25591148820182

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม

ขอรับการสนับสนุนการจัดทำหนังสือโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 3

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมในการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2559

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและความรับผิชอบทางแพ่ง

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559

ขอความร่วมมือส่งบุคคลากรเข้ารับอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน