ข้อมูลสารสนเทศ


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

ที่ตั้ง : ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร.0-5551-1763 
หัวหน้าหน่วยงาน : นายนิทรรศ เวชวินิจ 
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
จำนวนบุคลากร
ข้าราชการ : 80 พนักงานราชการ : 304
ลูกจ้างประจำ : 68 พนักงานจ้างเหมา : 190
  • พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดตาก

– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนแกน ต.แม่กุ ช่องแคบ อ.แม่สอด จ.ตาก
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ต.ท่าสองยาง แม่สอง แม่ต้าน แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ ต.น้ำรึม ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ต.หนองบัวใต้ เชียงทอง อ.เมือง จ.ตาก
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง ต.บ้านนา ต.สามเงา ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ต.โมโก หนองหลวง อุ้มผาง แม่จัน แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตื่น ต.เกาะตะเภา ท้องฟ้า ย่านรี อ.บ้านตาก อ.สามเงา จ.ตาก
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ต.ทุ่งกระเชาะ ต.หนองบัวเหนือ ต.ป่ามะม่วง ต.แม่ทอ ต.สามหมื่น อ.บ้านตาก อ.เมือง อ.แม่ระมาด    จ.ตาก
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ต.ขะเนจื้อ ต.แม่จะเรา ต.แม่ระมาด ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ละเมา ต.แม่ภาษา ต.พะวอ ต.ท่าสายลวด ต.แม่มะ อ.แม่สอด จ.ตาก 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง ต.ยกกะบัตร ต.วังหมัน ต.แม่สลิด ต.ตากออก ต.สมอโคน ต.โป่งแดง ต.น้ำริม อ.สามเงา อ.บ้านตาก        อ.เมือง จ.ตาก 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ต.แม่ปะ ต.แม่ตาว ต.แม่กุ ต.พะวอ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ อ.แม่สอด จ.ตาก 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลานสาง ต.แม่ท้อ ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก  
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนรุกขชาติกิตติขจร ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ต.แม่ตื่น ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
  •  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร

– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย ต.ท่าไม้ ต.หนองหัววัว ต.พรานกระต่าย ต.หนองปลิง อ.พรายกระต่าย เมือง        จ.กำแพงเพชร 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ ต.วังไทร ต.โค้งไผ่ ต.ดอนแตง ต.วังชะพลู ต.บ่อถ้ำ อ.คลองขลุง อ.ขาณุวรลักษบุรี              จ.กำแพงเพชร 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก ต.ดกสัมพี ต.นครชุม ต.บ่อคำ ต.โป่งน้ำร้อน ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง ต.นาบ่อคำ ต.อ่างทอง ต.ไตรตรึงษ์ โป่งน้ำร้อน คลองลาน อ.เมือง กิ่งอ.คลองลาน            คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไตรตรึงษ์ ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา ต.หนองปลิง ต.ลานดอกไม้ ต.โกสัมพี ต.ท่าไม้ อ.เมือง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคล้า และป่าดงฉัตร ต.โนนพลวง ช่องลม มหาชัย หนองคล้า ไทรงาม หนองไม้ อ.เมือง ลานกระบือ ไทรงาม คลองขลุง    ขาณุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเสือโฮก และป่าหนองแขม ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหลวง ต.วังตะแบก ลานกระบือ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 
  • พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย

– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งสัก ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง ต.บ้านด่าน ลานหอย บ้านป้อม ศรีคีรีมาศ สามพวง เมืองเก อ.บ้านด่านลานหอย คีรีมาศ เมือง จ.สุโขทัย  
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงข่า ต.นาทุ่ง เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านครเดิฐ ต.นครเดิฐ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาขุนไกร ต.ขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าแพ ต.แม่สำ ป่างิ้ว หาดเสี้ยว ศรีสีชนาลัย บ้านแก่ง กลางด อ.ศรีสีชนาลัย ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก ต.กลางดง ทุ่งสะเสลี่ยม ตลิ่งชัน ลานหอย ขุนไกร อ.ทุ่งเสลี่ยม บ้านด่านลานหอย ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ต.แม่สิน แม่สำ บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนสักท่าไชย ต.ท่าไชย นครเดิฐ อ.ศรีสัชนาลัย สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสุเม่น ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองตูม ต.ท่าฉนวน สามพวง อ.กงไกรลาศ คิรีมาศ จ.สุโขทัย 
– แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ ต.แม่สิน แม่สำ บ้านตึก ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
  • พื้นที่ตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จังหวัดตาก

– ฐานปฎิบัติการป้องกันป่าในท้องที่ อำเภออุ้มผาง
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.1 (ม่อนกระทิง)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.3 (แม่ตะวอ)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.4 (แม่อุสุ)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 (ร่มเกล้า)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.9 (แม่จะเรา)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.10 (ท้องฟ้า)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก. 11 (แม่สลิด)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.14 (แม่เงา)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.16 (เด่นไม้ซุง)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.18 (ผาลาด)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.20 (แม่ต้าน)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.22 (โป่งแดง)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.24 (วังเจ้า)
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.25 (ทรัพย์สมบูรณ์)
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.26 (กูเตอร์โกล)
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.27 (มิตรภาพ)
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.29 (ยางใหญ่)
  • พื้นที่ตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จังหวัดสุโขทัย 

– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.1 (ศรีสวรรค์)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.2 (บ้านใหม่)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.3 (ลานหอย)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.5 (วังลึก)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.6 (ลานกระบือ)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.7 (ห้วยทรวง)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.8 (ห้วยไคร้)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.9 (หนองยาง)
  • พื้นที่ตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จังหวัดกำแพงเพชร 

– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.1 (น้ำดิบ)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.2 (โกสัมพี)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.3 (ไตรตรึงษ์)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.4 (หนองเตาอิฐ)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.5 (ปางมะค่า)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.6 (น้ำดิบมะพร้าว)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.7 (เขาวังเยี่ยม)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.8 (เพชรนิยม)
  • หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 

– หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
– หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
– หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
– หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
– หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
– สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก
– สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก
– สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย
– สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร
  • สถานีวนวัฒนวิจัย 

– สถานีวนวัฒนวิจัยลานสาง
– สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร