แผนจัดการความรู้ (KM)


การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการและป้องกันรักษาพื้นที่ป่าไม้ในท้องที่จังหวัดตาก

แนวทางการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ One Map      ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)