ประกาศรับสมัครงาน


ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ 3-5 มารายงานตัว เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงจ้างงาน ตำแหน่งผู้ช่วยงาน GIS โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ 1-2 และ 4 มารายงานตัว เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงจ้างงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยสำรวจ โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหา คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564