ราคากลาง


กำหนดราคากลาง จ้างทำแนวกันไฟ ท้องที่จังหวัดตาก ระยะทาง 150 กิโลเมตร

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ขอส่งแบบสรุปค่าก่อสร้าง เรือนเพาะชำกล้าไม้

ขอให้ทบทวนราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและแบบประมาณราคากลางของศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนรับรองและอาคารประกอบ และแบบประมาณราคากลาง ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)