ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7


มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

 1. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๘๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การแบ่งงานภายในหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมป่าไม้
 2. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 114 ง หน้า 10 ถึง 83 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้
 3. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 37 ง วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้

มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

     กฎกระทรวง

 1. กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑)
 2. กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่า พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
 3. กฎกระทรวง กำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑)
 4. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑)
 5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่าด้วยการทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘)
 6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘)
 7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยตราประทับไม้ของเอกชน (๑๘ เมษายน ๒๔๙๘)
 8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๑)
 9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการเก็บและรักษาไม้ไหลลอย (๑๘ เมษายน ๒๔๙๘)
 10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแผ้วถางป่า (๑๘ เมษายน ๒๔๘๔)
 11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการผัดผ่อนชำระค่าภาคหลวง ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง และอัตราค่าธรรมเนียม (๑๘ เมษายน ๒๔๙๘)
 12. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๗)
 13. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (๖ เมษายน ๒๕๑๗)
 14. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม (๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๘)
 15. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม (๑๓ สิงหาคม ๒๕๑๘)
 16. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๘)
 17. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๙)
 18. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๘)
 19. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม (๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๐)
 20. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒)
 21. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (๑๙ เมษายน ๒๕๔๗)

     ข้อกำหนด

 1. ข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ (๑๘ มีนาคม ๒๕๒๖)
 2. ข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ (๑๘ มีนาคม ๒๕๒๖)
 3. ข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม (๕ พฤษภาคม ๒๕๒๖)
 4. ข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม (๑๑ กันยายน ๒๕๒๘)
 5. ข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐)
 6. ข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๒)
 7. ข้อกำหนด ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ (๗ มกราคม ๒๕๒๐)

     คำสั่ง/ประกาศ คสช.

 1. คำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถายน ๒๕๕๗ เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
 2. คำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน
 3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
 4. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยป่าไม้

     ประกาศกระทรวง

 1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดจำกัดไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๑)
 2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดจำกัดไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๒)
 3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ (๒๔ มกราคม ๒๕๑๘)
 4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) (๒๕ เมษายน ๒๕๑๘)
 5. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๔) (๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๘)
 6. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราชการ ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) (๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๘)
 7. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ (๒๔ กันยายน ๒๕๓๔)
 8. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่า เพื่อทำเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน (๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖)
 9. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการนำไม้มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๘)
 10. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงป่าชิ้นไม้สับ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๔)
 11. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงของป่าหวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (๒๒ มกราคม ๒๕๓๑)
 12. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘)
 13. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้ระงับการอนุญาตทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการค้า (๖ มกราคม ๒๕๓๐)
 14. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ (๑๙ เมษายน ๒๕๔๗)
 15. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗)
 16. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (๑๙ เมษายน ๒๕๔๗)
 17. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘)
 18. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (๓๐ มกราคม ๒๕๔๙)
 19. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗)
 20. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)
 21. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘)
 22. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗)
 23. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (๓๐ มกราคม ๒๕๔๙)
 24. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗)
 25. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘)
 26. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ (๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗)
 27. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ (๓๐ มกราคม ๒๕๔๙)
 28. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ ๒๕๓๕ (๓๐ มกราคม ๒๕๔๙)
 29. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗)
 30. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (๑๙ เมษายน ๒๕๔๗)
 31. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗)

     พระราชกฤษฎีกา

 • พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

     พระราชบัญญัติ

 1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
 2. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
 3. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
 4. พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 5. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

     ระเบียบ

 1. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ (๑๗ มกราคม ๒๕๔๘)
 2. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า พ.ศ. ๒๕๔๘ (มกราคม ๒๕๔๘)
 3. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า และการโอนทะเบียนสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๕)
 4. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (๒ ตุลาคม ๒๕๔๑)
 5. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔)
 6. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ (๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)
 7. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อยย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ (๖ ตุลาคม ๒๕๔๒)
 8. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (๒ มิถุนายน ๒๕๔๓)
 9. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๙ มิถุนายน ๒๕๕๑)
 10. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๙ (๔ เมษายน ๒๕๒๙)
 11. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๙ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๙)
 12. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำเศษไม้ ปลายไม้ ที่เหลือจากการทำไม้ท่อน พ.ศ. ๒๕๒๓ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๓)
 13. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ (๑๗ มกราคม ๒๕๔๘)
 14. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ พ.ศ. ๒๕๔๖ (๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖)
 15. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ พ.ศ. ๒๕๔๖ (๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖)
 16. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้สวนป่าที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐)
 17. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้สวนป่าที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐)
 18. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้สวนป่าเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๔ (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔)
 19. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้สวนป่าเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๔ (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔)
 20. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการอนุญาตให้ทำประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๐ (๒๐ มกราคม ๒๕๓๐)
 21. ระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ ฉบับที่ ๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้และของป่าอย่างอื่น (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔)

     อื่นๆ

 1. รายชื่อป่าคุ้มครอง ที่ประกาศตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
 2. รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ

รายงานข้อมูลโดย นายธนวรรธน์  พงษ์เกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ