เกี่ยวกับหน่วยงาน


ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

  1. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ สถานที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้สามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540
  2. รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน
  3. ดำเนินการหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ เกี่ยวกับการบริการภารกิจต่างๆ ของกรมป่าไม้
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย