สายด่วน Green Call 1310 กด 3

ภารกิจหน้าที่ของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้


1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

    1.1 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีมาติดต่อ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ สถานที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้สามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตลอดจนเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540

    1.2 รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อ เรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน

    1.3 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. องค์ประกอบ

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประกอบด้วย

    2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่

          2.1.1 งานธุรการทั่วไปของศูนย์ ได้แก่ งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุ

          2.1.2 ดำเนินการอื่นใดมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายใดของศูนย์

          2.1.3 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

    2.2 ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่

          2.2.1 รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือการแจ้งเบาะแส ของประชาชนทั่วไป องค์กร หรือหน่วยงาน ทั้งโดยตรง ทางโทรศัพท์ สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางอื่่น ๆ

          2.2.2 ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแส ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและดำเนินการ

          2.2.3 ติดตามเร่งรัดประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินการ

          2.2.4 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

    2.3 ฝ่ายบริการข้อมูล มีหน้าที่

          2.3.1 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ เพื่อบริการประชาชน

          2.3.2 ประสานหน่วยงานที่รับผิดอบหรือเกี่ยวข้องในการให้บริการข้อมูล

          2.3.3 ดำเนินการเพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้แก่ประชาชน ตามวิธีีที่บัญญัิติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

          2.3.4 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รายงานข้อมูลโดย นายธนวรรธน์  พงษ์เกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ