เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั บปรุงหลงคาอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ด้วยว ิธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 – 20 เมษาย น 2564)

บก.01 ราคากลาง 8 เม.ย. 64.pdf แบบแปลน (ต้นฉบับ).pdf ปร. … Read more

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อส ร้างปรับปรุงหลงคาอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไ ม้ ด้วยวิธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศเชิญชวน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดำเน ินงาน ประจำส่วนจัดการพื้นที่ สำนักจัดการ ป่านันทนาการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สน.นัน.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษดั บไฟป่า จำนวน 329 ชุด และครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบ ัติการเฉพาะกิจดับไฟป่า จำนวน 24 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที ่ 29 มีนาคม 2564 (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุม ไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะ-ครุภัณฑ์ดับไฟป่า-ปี64-บ.ทูไทม์ ทรี.pdf