ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่า ไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 60 เล่ม โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานแล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ ดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้าน พิกเซล จำนวน 22 ตัว กล้องวีดีโอ จำนวน 2 ตัว และ กล้อง GO PRO (กล้องดิจิตอลกันกระแทกน้ำ) จำนวน 10 ต ัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22-29 ม.ค . 64) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

tor-กล้องรวม.pdf ประกาศ กล้องรวม รอบ2 22 ม.ค. 64.pdf เอ … Read more

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน าด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิ โลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำ นวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20-27 ม.ค. 64) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุ มไฟป่า)

TOR รถดับเบิ้ลแค็บ 2 คัน-ปี64.pdf ประกาศ รถดับเบิ้ลแค็บ … Read more

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดหาคอมฯ.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 15 เครื่อง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7. ประกาศผู้ชนะ Drone15ตัว-20 ม.ค. 64.pdf

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้อ งถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 22 ตัว, กล้องวีดีโอ จำนวน 2 ตัว และกล้อง GO PRO (กล้องดิจิตอลกันกระแ ทกน้ำ) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบค ุมไฟป่า)

ประกาศยกเลิก กล้องถ่ายภาพนิ่งปี64-20ม.ค. 64.pdf