ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 42 คัน ด้วยวิ ธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักบริห ารกลาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถมอเตอร์ไซต์.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบ บดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดรา คาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักบริหารกลาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต ์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อ น ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๑๓๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) (สำนักบริหารกลาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบมีช่องว่างด้ านหลัง.pdf