ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชน เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารง านทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1 ต.ค2563-31ธ.ค2563)โด ยวิธีเฉพา ะเจาะจง)

TOR2.pdf

เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประ กาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตั น 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท รอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถ 2 ตัน 4 ล้อ.pdf

เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประ กาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบ เอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ.pdf