ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแลกเปลี่ยน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามระบบ NSW สำหรับการนำ เข้าส่งออกสินค้าไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้

ร่าง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ ซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบี ยน ฎอ 3653 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.53-223-1KD665537-0001 โดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ_02122020_151851.pdf

เรื่อง ร่างประกาศกรมป่าไม้ และร่างเอกส ารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซ ี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (สำนักบริหารกลาง)

63117389085_1_20201126054453.pdf annoudoc_0901200000_63 … Read more เรื่อง ร่างประกาศกรมป่าไม้ และร่างเอกส ารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซ ี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (สำนักบริหารกลาง)

ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อโครงการจัด หาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการทำง านตามภารกิจของกรมป่าไม้ จำนวน 6 รายการ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที ่ 2

TOR ครั้งที่ 2.pdf