หนังสือเวียน งบ 2561


เดือนพฤศจิกายน

Newแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตาม พรบ.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พศ ๒๕๕๘

Newเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Newขอแก้ไขแผนภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๒

ขอแจ้งรหัสกิจกรรม

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

ขอส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.๒๔๑ 4

ขอส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.๒๔๑ 3

ขอส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.๒๔๑ 2

ขอส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.๒๔๑ 1

ขอแจ้งรหัสกิจกรรม

เดือนตุลาคม

อนุญาตให้พนักงาราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายคลังสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง

การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

การติดตามการดำเนินตามข้อสั่งการในการคารวะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การติดตามการดำเนินตามข้อสั่งการในการเข้าเยี่ยมคารวะของรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้

เดือนกันยายน

หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เดือนสิงหาคม

สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง นายสุวัฒน์ เี่ยมปัจจัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมป่ไาม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ยกเลิกการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๐

ติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดนครปฐม

การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

เดือนกรกฎาคม

โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

รายงานข้อมูลป้อนกลับ Feedback Report การตรวจรับรองคุณภาพการบริารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒

สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ ๒-๒๕๖๑

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่าง พรบ.โอนงบประมาณ

รายงานสรุปผลการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ท้องที่เขตราชการที่ 3 สมุทรปราการ 4 ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี

รายงานผลการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น

ข้อเสนอร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม 15 พฤษภาคม 2561

ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เดือนมิถุนายน

เจตนารมณ์ในการ ลด เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว

เดือนพฤษภาคม

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทาง จัดทำ ติดตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เขตตรวจราชการที่ ๘ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ขอส่งสำเนาหนังสือ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

ขอส่งสำเนาคำสั่งจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอเลื่อนกำหนดการตรวจราชการ

ข้อมูลประกอบการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2-2561

การติดตามรายการ ศาสตร์พระราชา สู้การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ 2561 ประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2561

แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่องเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ำ

 

เดือนเมษายน

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณธรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0

สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ภาคกลาง

สรุปการประชุมปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ ๒๐ ปี

สรุปการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการตามมติภาพการพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร

การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๓ การประหยัดงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๑ งวดที่ ๑ งวดที่ ๒

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๑ ประจำเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ๒๕๖๐

รายงานสถานะงบลงทุนตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๑

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

 

เดือนมีนาคม

สรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 1 2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดอุบลราชธานี

การจัดทำแผนโครงการหลักในพื้นที่ 6 ภาค

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย

สรุปผลการประชุมเพื่อสื่อสารนโยบาย ข้อสั่งการและชี้แจงรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติรูประบบบริหารงานซึ่งเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางภูมิภาค พื้นที่ของกรมป่าไม้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่านักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งวำหรับการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การใช้จ่ายกิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไข

อัตราราคางานต่อหน่วย

อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมป่าไม้ ครั้งที่ 12560(ฉบับแก้ไข)

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงพัฒนาที่ยั่งยืนและสัตว์ป่าสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี2560 และการแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี2561 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

เดือนกุมภาพันธ์

อนุญาตให้พนักงานราชการการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หน้าใบกำกับภาษี

ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

เวียนอิเล็กทรอนิกส์

ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นสรุปสาระสำคัญจากการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

การติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมในพื้นที่

ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ไปปฏิบัตงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการสวนป่า เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการ ภายใต้กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ขอส่งสำเนาหนังสือ ๒ เรื่อง

เดือนมกราคม

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

รายงานผลการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้

กำหนดเลขที่หนังสือออกหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่าไม้

การประเมินส่วราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปกิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานดครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานภาพรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ยังไม่มีการก่อนหนี้ผูกพัน (P0) และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS วันที่ 16 มกราคม 2561

รายงานผลการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิรูปกรมป่าไม้ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธฺภาพในการปฏิบัติราชการ

รายงานการเข้าร่วมประชุม จากงานวิจัยสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปธรรมาภิบาลการป่าไม้ไทย

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมป่าไม้

กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบหน้า งบปี 2561(ไฟล์ Pdf)

แบบฟอร์มใบหน้า งบปี 2561 ( ไฟล์ Excel)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณ กาญจนบุรี และราชบุรี

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการประชุม

แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก

แจ้งรายชื่อฐานข้อมูลเอกสารราชการที่ต้องใช้ในการบริการประชาชน

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนิน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ประสบ ของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตำบลปี 2559

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดบูรณาการ

มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการประชุมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ.2560

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่อง ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560