กระบวนการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ – คู่มือสำหรับประชาชน


  •  
  •  

การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

การออกใบแทนหนังสือรับรองตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การโอนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

การขึ้นทะเบียนตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้

การยกเลิกตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้

การรับแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

การรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

การขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

การเปลี่ยนแปลงชนิดของพันธุ์ไม้หรือจำนวนไม้ที่ทำการปลูกและบำรุงรักษาในที่ดินที่ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นส่วนป่า

การออกหนังสือรับรองและบัญชีแสดงรายการกำกับของป่าจากสวนป่า