การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม
► รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >>Download<<
► รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >>Download<<
► เอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>Download<<
► คู่มือการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม และระดับบุคคล กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว2450 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2561) >>Download<<

  • คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม และระดับบุคคลกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>Download<<
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้
► รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมป่าไม้ (รอบ 12 เดือน) >>Download<<
► การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว 1304 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561) (เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดฯ) >>Download<<
► แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและการรายงานผล ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน >>Download<<
► แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ >>Download<<
► แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม >>Download<<
► แบบฟอร์มตัวชี้วัดร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน >>Download<<
► การชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) >>Download<<
► การชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>Download<<

แนวทางการประเมิน (เพิ่มเติม)
(หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว 24294 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560) >>Download<<
1. ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

► แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายละเอียดกิจกรรม ประกอบตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว 21429 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560) >>Download<<


ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : กิจกรรมการลดกระดาษ

  • แผนการลดกระดาษของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว 19822 ลว. 18 ตุลาคม 2560) >>Download<<
    • แผนการลดกระดาษของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>Download<<
  • ขอให้หน่วยงานดำเนินการรายงานยอดปริมาณการสั่งซื้อกระดาษในระบบออนไนล์ (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว691 ลว. 13 ธันวาคม 2560) >>Download<<

 >> แบบรายงานผลการสั่งซื้อกระดาษ <<

หรือ