แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 28 กันยายน 2022


วันพระราชทานธงไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2556

วันที่ 28 กันยายน 2565 ผู้แทนผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้แก่ นายอิศเรศ จิระรัตน์ ผอ.ส่วนเครือข่ายป้องกันรักษาป่า นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ผอ.ส่วนแผนงานและสารสนเทศ นางสาวจุฑาพร ทองนุ่น นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนางจารุวรรณ บุญไชย นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร […]