แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2022


ประชุมชี้แจงการโอนภารกิจ ระหว่าง กรมป่าไม้ กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

23 พฤศจิกายน 2565 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤช กรมป่าไม้นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมประชุมชี้แจงการโอนภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหารระหว่างกรมป่าไม้ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายนายวันชัย […]


ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

23 พฤศจิกายน 2565นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายวันชัย จริยเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม […]


การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับ อปท. จังหวัดน่าน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมประชุม การเรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับ อปท. ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน เพื่อชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท. การจัดสรรงบประมา […]


การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับ อปท. จังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายอุธร สุทธิมิตรผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับ อปท.ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท. การจัดสรรงบประมาณเงินอุ […]


ร่วมประชุม “เตรียมความพร้อมการป้องกันไฟป่าและห่มอกควัน” จังหวัดเชียงราย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมประชุม “เตรียมความพร้อมการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อขี้แจงการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่ให้แก่ อปท. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะ […]