previous arrow
next arrow
Slider

"อำลา เกษียณอายุราชการ"

“ทำงานหนักมานาน จากวันวานถึงวันนี้ สิ่งดีๆท่านเคยทำ เรายังจำยังจด มิหมดสิ้น
แต่ยินดีที่ท่านจะได้พัก ยังจะรักและศรัทธา มิเสื่อมคลาย”

วิโรจน์ ชาญเชิงพาณิช
ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า
11 ตุลาคม 2555 – 30 กันายายน 2563 

” พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า “

” พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า “

p02

นายวิโรจน์ ชาญเชิงพานิช

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ผู้บริหารส่วนภาคีฯ

- วิโรจน์ ชาญเชิงพานิช 

                  การดำเนินการจัดฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงความเป็นมา แนวคิด กระบวนการ เทคนิคการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ สร้างการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ สอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงต้องการเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมราษฎรที่อยู่รอบป่าจากผู้บุกรุกทำลายป่ามาเป็นผู้ดูแลรักษาให้ “คน” กับ “ป่า” อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล และสามารถลดปัญหาความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่ และคนในชุมชนได้

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

การฝึกอบรมฯ จะเป็นการปลุกเร้าเพื่อสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ โดยดึงความรู้สึกนึกคิดของผู้เข้ารับการอบรมออกมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มองเห็นสภาพปัญหาที่ปรากฏอยู่ในสังคมหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ทุกคนจะต้องได้รับผลกระทบร่วมกัน และมีการสอดแทรกความสนุกสนานในการฝึกอบรมเพื่อไม่ให้รู้สึกตึงเครียดมากเกินไป แต่ก็แฝงไว้ด้วยสาระ เรียกว่าทุกตัวอักษรซ่อนสาระ ทุกวาระซ่อนเนื้อหา

ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ทรัพยากรต่างๆ ของเรายังคงอยู่” ทรงตรัส “แต่พวกเราต้องใช้อย่างฉลาดเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ศึกษาวิจัยและนันทนาการ ประวัติศาสตร์จะต้องไม่จารึกไว้ว่า คนรุ่นเราคือผู้ทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าของเราจนหมดสิ้น สิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของมรดกของแผ่นดิน และมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินได้ไม่น้อยไปกว่าเรา ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะเห็นพ้องกับข้าพเจ้าในความห่วงใย และจุดประสงค์ที่จะปกป้องแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ อันเป็นมรดกที่เราได้รับมาจากบรรพบุรุษรุ่นก่อนๆ ปกป้องไว้ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเราเองเท่านั้น แต่เพื่อลูกหลานของเราและลูกหลานของเขาต่อๆ ไป