previous arrow
next arrow
Slider

Portfolio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Corporis suscipit gravida quisquam ultrices omnis et dolorem.

Iculis posuere proident vero quaerat exercitation numquam! Corporis suscipit gravida quisquam.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

” พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า “

” พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า “

แนะนำ

ภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่าเป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อปกป้องผืนป่าอย่างยั่งยืน

Suitable Subheading

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar dapibus.

Suitable Subheading

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar dapibus.
p02

นายวิโรจน์ ชาญเชิงพานิช

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ผู้บริหารส่วนภาคีฯ

- วิโรจน์ ชาญเชิงพานิช 

                  การดำเนินการจัดฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงความเป็นมา แนวคิด กระบวนการ เทคนิคการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ สร้างการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ สอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงต้องการเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมราษฎรที่อยู่รอบป่าจากผู้บุกรุกทำลายป่ามาเป็นผู้ดูแลรักษาให้ “คน” กับ “ป่า” อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล และสามารถลดปัญหาความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่ และคนในชุมชนได้

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

การฝึกอบรมฯ จะเป็นการปลุกเร้าเพื่อสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ โดยดึงความรู้สึกนึกคิดของผู้เข้ารับการอบรมออกมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มองเห็นสภาพปัญหาที่ปรากฏอยู่ในสังคมหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ทุกคนจะต้องได้รับผลกระทบร่วมกัน และมีการสอดแทรกความสนุกสนานในการฝึกอบรมเพื่อไม่ให้รู้สึกตึงเครียดมากเกินไป แต่ก็แฝงไว้ด้วยสาระ เรียกว่าทุกตัวอักษรซ่อนสาระ ทุกวาระซ่อนเนื้อหา

To Know More

Documentary

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam.

gray-elephant.jpg
Play Video

Volunteer Journey

Join Us in an Animal Welfare Tour​

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam.

volunteer.jpg

Volunteering Experience

Other Experiences

1200 +

Animals Saved

1200 +

Hectors Forest Land

0 K+

Members Worldwide

$ 1200 M+

Funds Raised

Know More About

What We Achieved

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam.

Be a Part Of

Our Mission

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam.

Wild Life

Forests

Food

Oceans

Clean Water

Breeding