ส่วนแผนงานและสารสนเทศ

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

ข่าวสารกิจกรรม

ความรู้สำหรับประชาชน

ระบบพิทักษ์ไพร

ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการพื้นที่บุกรุกป่าไม้ 
โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการติดตามเฝ้าระวังและรักษาป่าไม้ของประเทศ

การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ด้วยอากาศยานไร้คนขับ

ระบบสำรวจทรัพยากรป่าไม้
โดยการบินลาดตระเวน
ด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)

การลาดตระเวนพื้นที่ป่าไม้

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ออกลาดตระเวนพื้นที่ป่าโดยใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และเดินสำรวจ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ออกลาดตระเวนพื้นที่ป่าโดยใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และเดินสำรวจ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า

ฐานข้อมูล Big Data

ระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลพื้นที่ป่าในประเทศไทย การบุกรุก การรวบรวมคดีป่าไม้ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า

“ส่วนแผนงานและสารเทศ ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์มาใช้
ในการดูแลป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
และนำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางรูปแบบ และวิธีป้องกันรักษาป่า
และปราบปรามการกระความผิดโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ป่าไม้ยั่งยืนและคงอยู่ต่อไป
ควบคู่กับแผนงบประมาณ และนโยบายทางยุทธศาสตร์”