ส่วนแผนงานและสารสนเทศ

PLANNING and INFORMATION

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศ
วิสัยทัศน์กรมป่าไม้

“เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย”

เทคโนโลยีป่าไม้
forest technogy

“ส่วนแผนงานและสารเทศ ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มาใช้ในการดูแลป้องกันและปราบปรามกระทำการความผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และนำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางรูปแบบ และวิธีป้องกันรักษาป่า และปราบปรามการกระความผิดโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ป่าไม้ยั่งยืนและคงอยู่ต่อไปควบคู่กับแผนงบประมาณ และ นโยบายทางยุทธศาสตร์”

กิจกรรม UP DATE

กิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจของส่วนฯที่เข้าร่วมและจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ทุกด้าน

บริหารทั่วไป

ผลปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานด้านบุคลากร ปฏิทินกิจกรรม และอื่นๆ

แผนงานและงบประมาณ

ข้อมูลและกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายภายใต้สำนักป้องกันที่ท่านควรรู้

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กิจกรรมและข้อมูลแผนการวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานติดตามผลการตรวจราชการ

เทคโนโลยีและสารสนเทศด้านป้องกันรักษาป่า

กิจกรรมและข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศด้านการป้องกันรักษาป่า รายงานสถานการณ์การบุกรุก สถิติคดีที่เป็นประโยชน์

ระบบปฏิบัติการป่าไม้

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บุกรุกป่าไม้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการติดตามเฝ้าระวังและรักษาป่าไม้ของประเทศ

ระบบสำรวจทรัพยากรป่าไม้(โดรน)

ระบบสำรวจพื้นที่ป่าไม้ ทันสมัยในแบบเทคโนโลยีในการบินสำรวจภาพถ่ายทางอากาศ โดยการใช้เครื่องโดรนบินสำรวจพื้นที่บริเวณที่ต้องการ

การลาดตระเวนพื้นที่ป่าไม้

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ออกลาดตะเวนพื้นที่ป่า โดยใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ เดินสำรวจ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า

เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าในประเทศไทย ว่ามีแนวโน้มการบุกรุกเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงมากน้อยเท่าใด ในแต่ละปี

ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า

ระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับพื้นที่ป่าในประเทศไทย การบุกรุก การรวบรวมคดีป่าไม้ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

  • “ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยากที่สุดก็ยังแก้ด้วยการปลูกต้นไม้”

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ส่วนวัตกรรมด้านป้องกันรักษาป่า ได้นำเสนอระบบค้นหาพื้นที่บุกรุกโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร Pitakprai Mobile Application) ในการเยี่ยมชมนิทรรศการของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และคณะ ก่อนประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และมอบนโยบาย ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ในเรื่องการเร่งดำเนินการจัดหาที่ดินทำกิน ตามนโยบาย คทช. ของรัฐบาล ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กรมป่าไม้

สำหรับเจ้าหน้าที่

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...............................................................................