ส่วนแผนงานและนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า

Planning and Innovation Of Forest Protection Sub-Divistion

วิสัยทัศน์กรมป่าไม้

“เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย”

นายสมชาย นุชนานนท์เทพ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

(1)ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานงบประมาณติดตามประเมินผลและเร่งรัดผลการดำเนินงานติดตามประเมินผล และเร่งรัดผลการดำเนินงาน
(2)ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงสร้างองค์กร กระบวนงานและนวัตกรรมใหม่ของสำนัก เพื่อจัดทำ เสนอรูปแบบรายงานและสนับสนุนงานพัฒนาระบบราชการระดับสำนัก/ระดับกรม/ระดับกระทรวง
(3)ดำเนินการตรวจติดตามผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรี
(4) ศึกษา ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ วิเคราะห์ และผลิต/จัดหา/พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดทำฐานข้อมูลของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ารวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเพื่อลงเว็บไซต์สำนักผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทุกรูปแบบ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

เทคโนโลยีป่าไม้
forest technogy

“สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนแผนงานและนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษา ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มาใช้ในการดูแลป้องกันและปราบปรามกระทำการความผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และนำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางรูปแบบ และวิธีป้องกันรักษาป่า และปราบปรามการกระความผิดโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ป่าไม้ยั่งยืนและคงอยู่ต่อไปควบคู่กับแผนงบประมาณ และ นโยบายทางยุทธศาสตร์”

ระบบปฏิบัติการป่าไม้

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บุกรุกป่าไม้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการติดตามเฝ้าระวังและรักษาป่าไม้ของประเทศ

ระบบสำรวจทรัพยากรป่าไม้(โดรน)

ระบบสำรวจพื้นที่ป่าไม้ ทันสมัยในแบบเทคโนโลยีในการบินสำรวจภาพถ่ายทางอากาศ โดยการใช้เครื่องโดรนบินสำรวจพื้นที่บริเวณที่ต้องการ

การลาดตระเวนพื้นที่ป่าไม้

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ออกลาดตะเวนพื้นที่ป่า โดยใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ เดินสำรวจ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า

เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าในประเทศไทย ว่ามีแนวโน้มการบุกรุกเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงมากน้อยเท่าใด ในแต่ละปี

ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า

ระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับพื้นที่ป่าในประเทศไทย การบุกรุก การรวบรวมคดีป่าไม้ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

รายงานการลาดตระเวนพื้นที่ป่า

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บุกรุกป่าไม้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการติดตามเฝ้าระวังและรักษาป่าไม้ของประเทศ

 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.forest.change&hl=th

รายงานสถานการณ์ไฟป่า
และหมอกควัน
ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564

สรุปสถิติการดำเนินงาน
(แผนหยุดยั้งการทำลายฟื้นฟูป่า)
ปีงบประมาณ 2564

สรุปสถิติคดีป่าไม้
ปีงบประมาณ 2551 - 2564

วันป่าไม้โลก 2564 (International Day of Forests 2021) ภายใต้แนวคิด “Forest Restoration: A path to recovery and well – being” การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่าประชามีสุข” ส่วนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า พร้อมทั้งนายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและระบบพิทักษ์ไพร (ระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ตลอดจนกระบวนขั้นตอนของระบบ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาเนื่องในวันป่าไม้โลก ในวันที่ 18 มีนาคม 2564ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศอีกด้วย

  • “ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยากที่สุดก็ยังแก้ด้วยการปลูกต้นไม้”

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ส่วนวัตกรรมด้านป้องกันรักษาป่า ได้นำเสนอระบบค้นหาพื้นที่บุกรุกโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร Pitakprai Mobile Application) ในการเยี่ยมชมนิทรรศการของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และคณะ ก่อนประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และมอบนโยบาย ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ในเรื่องการเร่งดำเนินการจัดหาที่ดินทำกิน ตามนโยบาย คทช. ของรัฐบาล ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กรมป่าไม้

มูลนิธิคนสร้างป่า ร่วมกับกรมป่าไม้และเครือข่ายภาคประชาชนจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ครั้งที่ ๑

Forest Technology

" พิทักษ์ไพร "
นวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า

Applications

Accomplishments

Dev System

Applications

Accomplishments

Dev System

Join over a million people

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text.

u

covid