ส่วนแผนงานและสารสนเทศ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศ

นายเจน รักสุข

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าประจำฝ่าย

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมนุ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววรนันท์ สนกันหา

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

นางสาวสุพัชภรณ์ ล้อเรืองสิน

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

นายภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
และ
สารสนเทศด้านป้องกันรักษาป่า

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ระบบพิทักษ์ไพร

กิจกรรมข่าวสาร

อำนาจหน้าที่


1. ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานงบประมาณ ติดตามประเมินผล และเร่งรัดผลการดำเนินงาน
2. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงสร้ององค์กร กระบวนงาน และนวัตกรรมใหม่ของสำนัก เพื่อจัดทำเสนอรูปแบบรายงาน และสนับสนุนงานพัฒนาระบบราชการระดับสำนัก ระดับกรม ระดับกระทรวง
3. ดำเนินการตรวจติดตามผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรี
4. พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดูแล ควบคุมระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุครุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร) กำหนดแนวทางในการใช้เทคโนโลยี Remote Sensing (การสำรวจระยะไกล) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม รวบรวมและรายงานผลการลาดตะเวนพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จัดทำฐานข้อมูลของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อลงเว็บสำนัก และผลิตสื่อประชามสัมพันธ์ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (One Page)
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

One Page

กิจกรรม ต่าง ๆ ของส่วนแผนและสารสนเทศ

กิจกรรมข่าวสาร

ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนแผนและสารสนเทศ

ผลการปฏิบัติงาน