ส่วนนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า

Innovation Of Forest Protection Sub-Divistion

วิสัยทัศน์กรมป่าไม้

“เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย”

นายสมชาย นุชนานนท์เทพ

ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันรักษาป่า

2. ศึกษา ติดตาม ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ และผลิต/จัดหา/พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีและสารสนเทศ

3.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทุกรูปแบบ

4.ปฏิบัติการร่วมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เทคโนโลยีป่าไม้
forest technogy

“สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษา ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มาใช้ในการดูแลป้องกันและปราบปรามกระทำการความผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และนำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางรูปแบบ และวิธีป้องกันรักษาป่า และปราบปรามการกระความผิดโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ป่าไม้ยั่งยืนและคงอยู่ต่อไป”

ระบบปฏิบัติการป่าไม้

ระบบพิทักษ์ไพร

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บุกรุกป่าไม้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการติดตามเฝ้าระวังและรักษาป่าไม้ของประเทศ

ระบบสำรวจทรัพยากรป่าไม้(โดรน)

ระบบสำรวจพื้นที่ป่าไม้ ทันสมัยในแบบเทคโนโลยีในการบินสำรวจภาพถ่ายทางอากาศ โดยการใช้เครื่องโดรนบินสำรวจพื้นที่บริเวณที่ต้องการ

การลาดตะเวนพื้นที่ป่าไม้

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ออกลาดตะเวนพื้นที่ป่า โดยใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ เดินสำรวจ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า

เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าในประเทศไทย ว่ามีแนวโน้มการบุกรุกเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงมากน้อยเท่าใด ในแต่ละปี

ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า

ระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับพื้นที่ป่าในประเทศไทย การบุกรุก การรวบรวมคดีป่าไม้ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

"ระบบพิทักษ์ไพร"

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บุกรุกป่าไม้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการติดตามเฝ้าระวังและรักษาป่าไม้ของประเทศ

 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.forest.change&hl=th

รายงานการลาดตะเวนพื้นที่ป่า
ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปสถิติการดำเนินงานแผนหยุดยั้งการทำลายฟื้นฟูป่า
ปีงบประมาณ 2563

สรุปสถิติคดีป่าไม้ปี
งบประมาณ 2551 - 2563

มูลนิธิคนสร้างป่า ร่วมกับกรมป่าไม้และเครือข่ายภาคประชาชนจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ครั้งที่ ๑

Forest Technology

" พิทักษ์ไพร "
นวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า

Applications

Accomplishments

Dev System

Applications

Accomplishments

Dev System