ส่วนนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า

Innovation Of Forest Protection Sub-Divistion

วิสัยทัศน์กรมป่าไม้

“เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย”

นายบุญลาภ สุขใส

ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันรักษาป่า

2. ศึกษา ติดตาม ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ และผลิต/จัดหา/พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีและสารสนเทศ

3.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทุกรูปแบบ

4.ปฏิบัติการร่วมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เทคโนโลยีป่าไม้
forest technogy

“สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษา ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มาใช้ในการดูแลป้องกันและปราบปรามกระทำการความผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และนำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางรูปแบบ และวิธีป้องกันรักษาป่า และปราบปรามการกระความผิดโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ป่าไม้ยั่งยืนและคงอยู่ต่อไป”

ระบบปฏิบัติการป่าไม้

ระบบพิทักษ์ไพร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระบบสำรวจทรัพยากรป่าไม้(โดรน)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การลาดตะเวนพื้นที่ป่าไม้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Spaghetti with Grilled Mackerel

$50

Consec tetur adipi elit
Vuctus nec ullam corper

Chicken in Teriyaki Sauce

$57

Mattis pulvi nar dapibus
Vuctus nec ullam corper

Grilled Salmon Fillet with Salad

$38

Mattis pulvi nar dapibus
Vuctus nec ullam corper

Chicken Nuggets with Potato

$30

Vuctus nec ullam corper
Mattis pulvi nar dapibus

Grilled Mackerel Steak

$45

Consec tetur adipi elit
Mattis pulvi nar dapibus

Grilled and Fried Chicken

$25

Consec tetur adipi elit
Vuctus nec ullam corper

coins, money, financial

บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบหนังสือเวียน

ตรวจสอบสลิปเงินเดือน

หนังสือเวียน

Enjoy 50% Off on All Drinks

Happy Hours

Every Thursday, 4PM – 7PM

The Team

Our creative team