แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 10 เมษายน 2021


ไฟป่า…สะเมิง

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ให้สัมภาษณ์ในประเด็นถอดบทเรียนไฟป่าครั้งใหญ่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในรายการ Zoom In ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา