แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 18 มีนาคม 2021


วันป่าไม้โลก 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้เข้าร่วมจัดงานวันป่าไม้โลก 2564 (International Day of Forests 2021) ภายใต้แนวคิด “Forest Restoration: A path to recovery and well – being” การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่าประชา […]