รายงานการประเมินผลการควบคุภายในของกรมป่าไม้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)