สผส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าฯ สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ, ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมกับนายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการ ป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เข้าร่วม ประชุม ณ ห้องประชุมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ที่ตั้งหน่วยงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล ต่อการนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมป่าไม้ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร เทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ จำนวน 17 หน่วยงาน เข้าประชุม เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สามารถจัดทำแผนและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร

กรมป่าไม้ จัด Workshop เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 67

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม ฯ และมีนางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่อิงตามมาตรฐานสากล และรองรับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยสามารถเชื่อมโยงงานบริหารจัดการความเสี่ยงกับงานควบคุมภายในได้อย่างมีหลักการ และเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อให้บุคลากรของกรมป่าไม้ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้อำนวยการระดับสำนัก/กลุ่ม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 55 คน ได้มีส่วนร่วมในการคิดเชิงวิพากษ์ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สผส. ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของ กรมป่าไม้ ฯ 2566 ไปพลางก่อนรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน และสารสนเทศ ได้มอบหมายให้นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล เป็นผู้นำ การประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของ กรมป่าไม้ ฯ 2566 ไปพลางก่อนรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤสกรมป่าไม้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ที่ตั้งหน่วยงานการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อชี้แจงถึงรายละเอียด วิธีการจัดทำข้อมูลในแบบติดตามผลการดำเนินงาน
ของกรมป่าไม้ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อให้ทราบถึงผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานของกรมป่าไม้ต่อไป

สำนักแผนงานและสารสนเทศลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในท้องที่จังหวัดชลบุรีติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน

วันที่ 5 มีนาคม 2567 สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยนางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการ
ป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ซึ่งมีนายกิตติชัย เลิศอนันต์สิทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน, นางสาวกิ่งดาว จีนหนู เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้แทนจากส่วนจัดการป่าชุมชน สจป.ที่ 9 (ชลบุรี), นางเยาวลักษณ์ สำลีแก้ว      นักประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากศูนย์ป่าไม้ชลบุรี, นายสุวิทย์ เขมาวุฆฒ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และนายพิศิษฐ์ สุรังสรรค์ศิริ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ร่วมให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ป่าชุมชนบ้านเนินหิน หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

สผส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ฯ ท้องที่จังหวัดระยอง

วันที่ 4 มีนาคม 2567 สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยนางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ ผู้อำนวยการส่วนติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ซึ่งมี นายศุภชัย ภิบาลพักตร์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนายสกนธ์ ฮะมงคล นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้แทนจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี), นางสาวมนทาวดี อู่สุวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้แทนจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และนายอัครเดช ล่องดุริยางค์ กำนันตำบลกะเฉด หมู่ที่ 4 ร่วมให้ข้อมูลและนำคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ บ้านไร่จินดี หมู่ที่ 4 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สผส. เร่งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามผลการดำเนินงาน ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

สผส. ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติ สจป. ที่ 6 สาขานครพนม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยนางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ณ ท้องที่บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ 10 ตำบลโคกภู อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิเชียร ไทยกิ่ง ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นางนุชนารถ ทิพเนตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 และเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ร่วมให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่

สผส. เร่งติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ในช่วงเช้า สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยนางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านวังกระเบา หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งมีนายนายจักพงศ์ กล่อมใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม, นายมานะ ศรีวิชัย ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน, นายธเนศ บัวแก้ว ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และนายมงคล คำเห็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ร่วมให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ สำหรับในช่วงบ่ายนายมานะ ศรีวิชัย ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน, นายธเนศ บัวแก้ว ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, นางจิตรลดา โคตรตาแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลและนำคณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

สผส. ติดตามโครงการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดย น.ส. พจนีย์ พจนะลาวัณย์ ผอ. ส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ซึ่งมีนายสุมน นำพูลสุขสันติ์ ผอ. ส่วนอำนวยการ, นางกฤษณา จตุรสุขสกุล ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน, นายธนากร สอนซุน ศปม.ขอนแก่น, เจ้าหน้าที่ สจป. ที่ 7 (ขอนแก่น), นายสมัย ชนะชัย ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านหนองหว้า         และนายอุบล สนิทนิตย์ รองประธานฯ  ร่วมให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรม  บริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า หมู่ 13 ต. ทรายมูล อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น