กรมป่าไม้ ร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปี 67

22 มกราคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้นายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมป่าไม้ โดยมีนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ สำนักงานปลัด ทส. เข้าร่วมทั้งนี้ นายสิทธิชัย ผู้ตรวจราชการ ทส. ได้ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการ ทส. และผู้ตรวจราชการกรม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ได้แก่ การตรวจราชการตามนโยบายสำคัญของ ทส. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบ การตรวจราชตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ ยังได้ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนคงค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2566 การตรวจราชการตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งการดำเนินโครงการสำคัญตามภารกิจของกรมป่าไม้ การดำเนินงานตามข้อเสนอความเห็นเชิงนโยบายจากการตรวจราชการ การดำเนินงานตามข้อสั่งการของ รมว.ทส. และ ปกท.ทส. และประเด็นการตรวจราชการเพื่อผลักดันการดำเนินงานและแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่ร่วมกัน

รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง )

ขอเลื่อนกำหนดการประชุมตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 2 และ 11

แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแลดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแลดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแลดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6

สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 8,11 และ 18

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5 (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา )

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ได้กำหนดการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 โดยใช้รูปแบบการประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 โดยมี ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และผู้แทนสำนักส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12