รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก